Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Fakültesi Klinik Staj/İntörnlük Yönergesi

AFYON SAĞLIK YÜKSEKOKULU

 KLİNİK STAJI (İNTÖRNLÜK) UYGULAMA İLKELERİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- Bu uygulama ilkelerinin amacı; müfredatında zorunlu ders olan Klinik staj (intörnlük) uygulamaları olan Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde Afyon Sağlık Yüksekokulu’nda Beslenme ve Diyetetik, Hemşirelik, Fizyoterapive Rehabilitasyon ve Sağlık Kurumları Yöneticiliği öğrencilerinin öğrenim sürecindeki teorik bilgilerini ve laboratuar/uygulamalarında edindikleri beceri ve deneyimlerini geliştirmek, 7. Ve 8. Yarıyılda bulunan ve eğitim öğretimin zorunlu bir parçası olan klinik stajlar (intörnlük)I-II/(Kurum hastane beslenme stajı I-II ile ilgili uygulamalı meslek derslerinin öğrenim sürecine ilişkin temel usul ve esaslar konusunda bölümlerin görev ve yetki alanlarını belirlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu uygulama ilkeleri Afyon Sağlık Yüksekokulu’nda düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin klinik stajını (intörnlüklerini) düzenler, yurtiçi ve yurtdışı kurumlarda yapacakları klinik stajla ilgili faaliyet ve esasları kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu uygulama ilkeleri 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Afyon Kocatepe Üniversitesi önlisans ve lisans eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği 28. maddesine dayanarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu uygulama ilkeleri aşağıdaki tanımlamalar dışında Afyon Kocatepe Üniversitesi lisans eğitim, öğretim ve sınav yönetmeliğinde verilmiş olan tanımlamalar geçerlidir.

a) Birim Klinik Staj (İntörnlük) Komisyonu: Müdür yada bir yardımcısının başkanlığında her bölümden en az bir öğretim elemanının yer aldığı komisyonu,

b) Alt Birim Klinik Staj (İntörnlük)  Komisyonu: Bir birimde birden fazla bölümde eğitim öğretim yapılması halinde ilgilibölüm/program başkanı yada bir yardımcısının başkanlığında öğrenci yoğunluğuna göre bölüm başkanı tarafından görevlendirilecek yeterli sayıda öğretim elemanından oluşan komisyonu,

c)Kurum: Yönergeye dahil öğrencilerin staj yapabilecekleri kurum, sektör işletme ve işyerlerini, 

ç) Yönetmelik: Afyon Kocatepe Üniversitesi lisans eğitim, öğretim ve sınav yönetmeliğini tanımlamaktadır.

İKİNCİ BÖLÜM

Klinik Staj (İntörnlük) komisyonunun görevleri, Staj Süresi -Yeri, Staj Muafiyeti ve Kılık-Kıyafet

Klinik Staj (İntörnlük) komisyonunun görevleri

Madde 5- a) Afyon Sağlık Yüksekokulu’nun her bir bölümün Klinik staj (intörnlük) komisyonu, Klinik staj (intörnlük) çalışması ile ilgili ön hazırlıkları yapar, stajlarla ilgili programları ve takvimi hazırlar, staj dosyası/defterini inceler, yazılı/ uygulamalı/ sözlü sınav yapar ve ve bunları değerlendirir.

b) Birimler bu uygulama ilkeleri konusunda BYK yada Klinik staj (intörnlük) komisyonu kararlarına bırakılan konuları içeren birim staj rehberi hazırlayarak basılı ya da elektronik ortamda yayınlayabilir.

Staj Süresi -Yeri  ve Kılık kıyafet

Madde 6- a) Uygulama ilkeleri kapsamına dahil öğrenciler diploma almaya hak kazanabilmeleri için öğrenimleri süresince birim veya alt birim müfredatının özelliklerine göre birim kurulunun önerisi ve senatonun onayıyla belirlenen süre kadarklinik staj (intörnlük) yapmak zorundadırlar.

b) Klinik stajı yapılacak kurum/işyeri tür ve nitelikleri, Klinik staj (intörnlük) dersinin ilkeleri, önkoşulu, devam zorunluluğu, yürütülmesi, başarı değerlendirilmesi, bir yarıyıl döneminde staj yapılabilecek süre, toplam staj ve rotasyon süresinin nasıl bölümlendirileceği, yurt dışında yapılan klinik stajların kabul şartları, intörnlük programının amacı, intörn öğrencinin görev ve sorumlulukları, uygulamalı mesleki derslerde ve intörnlük uygulamalarında kullanılacak kılık-kıyafet v.b. konularda alt birimin önerisi ve BYK kararına göre işlem yapılır.

c) Varsa, resmi ve özel kurum ve kuruluşlarca birimlere/altbirimlere tahsis edilen staj kontenjanları ilgili birim yönetimince ilan edilir. Tahsis edilen staj yerlerinin yeterli olmaması durumunda, uygun klinik staj (intörnlük) yerinin bulunma sorumluluğu bölüm öğretim elemanlarına aittir.

d) Klinik staj (intörnlük) Stajlar esas olarak güz ve bahar yarıyılında yapılır. Ancak dersin uygulaması Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyon Sağlık Yüksekokulu’nun Yönetim Kurulu Kararı ile önerdiği akademik takvimi ile başlar.

e)Klinik stajlara devam süresi, devamsızlık iznini Klinik staj (intörnlük) komisyonuna önceden bildirmek koşulu ve onayıyla kullanabilir.

f) Haftanın hangi günlerinde hangi dersin stajının yapılacağı, rotasyon yeri ve süreleri ve bir günde en az veya en fazla kaç saat staj yapılabileceği alt birimin özelliklerine bağlı olarak alt birim önerisi üzerine BYK kararıyla belirlenir.

g) Öğrenciler birim staj komisyonunun kabul edeceği zorunlu hallerde klinik staj (intörnlük) yaptıkları rotasyon yerleri ilgili dönemde en fazla bir kere değiştirebilirler. Öğrenci staj komisyonunun bilgisi ve izni/onayı dışında hiçbir şekilde rotasyon yerini değiştiremez.

 Staj Muafiyeti

Madde 7- a) Daha önce başka bir yurt içi veya yurtdışı yüksek öğretim kurumunda öğrenim görmüş, merkezi sınavlarla ya da yatay geçişle Yüksekokulumuz bölümlerine yerleşmiş olan, Yaşam boyu Öğrenme Programı veya uluslararası değişim programları ile klinik staj (intörn I-II) ve 4. Sınıf eğitimlerini yurtdışında yürüten öğrencilerin resmi işlemlerine ek olarak Bölüm Değişim Koordinatörü (Erasmus Koordinatörü) ve yıl içi uygulama komisyonu, denklik ve not dönüşüm işlemleriöğrenciler yönetmelik hükümlerine uygun olarak daha önceki yüksek öğretim kurumunda yapmış olduğu staj için muaf olmak isteğiyle başvuruda bulunabilir.

b) Klinik Staj (intörn) dersleri için muafiyeti için başvuruda bulunan öğrenci, daha önce yapmış olduğu klinik stajlarını (intörnlük ) önceki öğretim kurumundan getireceği resmi evrak ile belgelemek zorundadır.

c) Öğrencinin muafiyet talebinde bulunması halinde, ilgili staj komisyonu öğrencinin yaptığı stajından muaf tutulup tutulamayacağını veya ne kadarından muaf tutulacağını karara bağlar.

ç) Birimlerde çift anadal yapan öğrencilerin ikinci anadal programındaki stajları ilgili alt birimin klinik staj komisyonu tarafından değerlendirilir. Öğrencinin klinikstaja başlamadan önce staj yerinin ve rotasyonunun uygunluğu konusunda her iki altbirim klinik staj komisyonlarının uygun görüşünü alması gerekir. Birinci anadaldaki klinik stajın ikinci anadalda kabul edilme koşulları her iki altbirimin klinik staj komisyonlarının ortak değerlendirmesi sonucunda karara bağlanır

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Klinik Stajların (İntörnlüklerin) Uygulanması

Madde 8- a) İntörn öğrenci, klinik staja başlamadan önce belirlenen akademik takvim süresi içinde ders kaydını yaptırır. Birim staj komisyonu tarafından belirlenecek takvime uygun olarak, gerekli belgeleri hazırlamak suretiyle klinik staj uygulamasına başlar.

b) Staj süresince yapılan çalışmalar öğrenci tarafından staj dosyası/defterine düzenli olarak işlenir ve staj yerindeki yetkili kişinin ünvanı belirtilerek, ilgilinin kaşe ve imzası ile onaylanır. İmza, kaşe, mühür veya tarihleri bulunmayan, üzerinde silinti, kazıntı ve usulüne uygun olmayan düzeltme yapılan staj dosyaları/defterleri kabul edilmez.

c) Klinik Staj yeri onaylanmadan yada staj komisyonunun bilgisi dışında yapılan stajlar geçerli değildir.

Klinik Staj Disiplini

Madde 9- Öğrenciler staj yaptıkları yerin disiplinine, tüzük, yönetmelik ve her türlü mevzuatına uymaya mecburdurlar. Bunlara uymadıkları bildirilen öğrencilerin klinik stajları, komisyonun incelemelerinden sonra geçersiz sayılabilir, ayrıca öğrenci hakkında öğrenci disiplin yönetmeliği hükümleri uygulanır. Öğrenciler her türlü mesleki ve klinik stajı yaptığı yerde kullanılan alet, malzeme, araç-gereçleri özenle kullanmak zorundadır. Her tür sorumluluk kendilerine aittir.

DÖRDÜNCÜBÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 Staj Değerlendirmesine İtiraz

Madde 10-Öğrenci değerlendirme sonuçlarının duyurulmasını takip eden yedi iş günüiçerisinde birim yönetimine vereceği dilekçe ile değerlendirmeye itirazdabulunabilir. Bu itiraz birim/alt birim staj komisyonu tarafındandeğerlendirilerek sonuçlandırılır

Genel Hüküm

Madde 11 – Bu yönergede yer almayan hususlar hakkında 2547 sayılı Yükseköğrenim Kanunu ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Üniversite Senatosunun ve Yüksekokul Yönetim Kurulu kararları geçerlidir. Yönetmeliklerde yer almayan hususlarda Yıl İçi Uygulama komisyonunun önerileri ile Yüksekokul’un ilgili kurulları tarafından alınan kararlar uygulanır.

 Yürürlükten Kaldırılan İlkeler

Madde 12- Bu ilkelerin yürürlüğe girmesiyle daha önce kabul edilen lisans öğretimi yapan birimlere ait staj yönergeleri yürürlükten kalkar.

Yürürlük

Madde 13- Bu ilkeler Afyon Kocatepe Üniversitesi Senatosu tarafından bölüm programlarının değişikliklerinin kabul edildiği tarihten (02.08.2012)  itibaren yürürlüğe girer. Bu yönerge bu tarihten itibaren Afyon Sağlık Yüksekokulu Bölümlerinin 1.sınıfına kayıt yaptıran öğrencilerden itibaren ve bu yönde isteğini yazılı olarak bildiren eski öğrencilere uygulanır.

Yürütme

Madde 14- Bu yönerge hükümlerini Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

e-Devlet Öğrenci Belgesi Sorgulama